-「I-XO」灿白《越人歌》越人歌

-「I-XO」灿白《越人歌》越人歌

2016-01-08    04'51''

主播: 与你荣光lay

1491 88

介绍:
《越人歌》 Vocal:ZIMA 填词:佚名 后期:dB音频工作室 廊檐三千雪 雪下容颜影 恍恍入戏中 尊卑未明 懵懂三分情 情深却难隐 痴妄语 一醉 一醒 囊萤三千落 落尽百年梦 奈何错违命 南柯梦惊 纵使千般禁 莫空负一生 越人歌 一句 一情 逃得开 世俗 栏凭 逃不开 命中 注定 一生劫 不怨 不念 不相迎 一生事 过眼 流萤 作别 富贵命 故安城 愿常与君共行 不曾想 世事 不任性 逃不过 现实 伶仃 虽有千般爱 苦惹一身病 无奈难违命 空碎痴梦 早已知结局 孤坟守一生 越人歌 一句 一情 终是披凤霞 却不是为他 一别三年尽 孤寂作罢 散尽了繁华 泪洒烟花下 越人歌 一曲 一答 越人歌 一生 有他