A010M.陈志刚《普通话训练宝典》第1篇第3章第1节.舌尖中音d的

A010M.陈志刚《普通话训练宝典》第1篇第3章第1节.舌尖中音d的

2015-11-17    05'37''

主播: 每天练习普通话

5970 360

介绍:
本节音频对应的文字材料在陈志刚《普通话训练宝典》第19页,欢迎添加微信5893359订购 ------------------------------------ ​5、绕口令练习 (1)调(diào) 到(dào) 敌(dí) 岛(dǎo) 打(dǎ) 特(tè) 盗(dào), 特(tè) 盗(dào) 太(tài) 刁(diāo) 投(tóu) 短(duǎn) 刀(dāo). 挡(dǎnɡ) 推(tuī) 顶(dǐnɡ) 打(dǎ) 短(duǎn) 刀(dāo) 掉(diào), 踏(tà) 盗(dào) 得(dé) 刀(dāo) 盗(dào) 打(dǎ) 倒(dǎo)。 ​ (2)你(nǐ) 会(huì) 炖(dùn) 炖(dùn) 冻(dònɡ) 豆(dòu) 腐(fu), 你(nǐ) 来(lái) 炖(dùn) 我(wǒ) 的(de) 炖(dùn) 冻(dònɡ) 豆(dòu) 腐(fu); 你(nǐ) 不(bù) 会(huì) 炖(dùn) 炖(dùn) 冻(dònɡ) 豆(dòu) 腐(fu),别(bié) 胡(hú) 炖(dùn) 乱(luàn) 炖(dùn) 炖(dùn) 坏(huài) 了(le) 我(wǒ) 的(de) 炖(dùn) 冻(dònɡ) 豆(dòu) 腐(fu)。 ​ 6、朗读练习 (1)成(chénɡ) 功(ɡōnɡ),每(měi) 个(ɡè) 人(rén) 都(dōu) 渴(kě) 望(wànɡ),因(yīn) 为(wèi) 成(chénɡ) 功(ɡōnɡ) 可(kě) 以(yǐ) 让(rànɡ) 人(rén) 享(xiǎnɡ) 受(shòu) 到(dào)被(bèi) 尊(zūn) 重(zhònɡ) 的(de) 巨(jù) 大(dà) 满(mǎn) 足(zú) 感(ɡǎn)。也(yě) 许(xǔ) 你(nǐ) 会(huì) 说(shuō),人(rén) 生(shēnɡ) 最(zuì) 佳(jiā) 的(de) 追(zhuī) 求(qiú),就(jiù) 是(shì) 得(dé) 到(dào) 你(nǐ) 想(xiǎnɡ) 得(dé) 到(dào) 的(de),享(xiǎnɡ) 受(shòu) 你(nǐ) 该(ɡāi) 享(xiǎnɡ) 受(shòu) 的(de)。可(kě) 是(shì) 得(dé) 不(bù) 到(dào),我(wǒ) 们(men) 便(biàn) 会(huì) 努(nǔ) 力(lì) 去(qù) 追(zhuī) 求(qiú),得(dé) 到(dào) 了(le) 我(wǒ) 们(men) 就(jiù) 会(huì) 好(hǎo) 好(hǎo) 去(qù) 享(xiǎnɡ) 受(shòu)。追(zhuī) 求(qiú) 之(zhī) 后(hòu) 即(jí) 使(shǐ) 不(bù) 能(nénɡ) 得(dé) 到(dào),但(dàn) 是(shì) 我(wǒ) 们(men) 付(fù) 出(chū) 过(ɡuò),心(xīn) 中(zhōnɡ) 就(jiù) 会(huì) 无(wú) 怨(yuàn) 无(wú) 悔(huǐ)!就(jiù) 不(bù) 会(huì) 留(liú) 有(yǒu) 遗(yí) 憾(hàn)!这(zhè) 难(nán) 道(dào) 不(bù) 是(shì) 人(rén) 生(shēnɡ) 的(de) 最(zuì) 佳(jiā) 支(zhī) 点(diǎn) 嘛(mɑ)! ​ (2) 《柳(liǔ) 花(huā) 歌(ɡē) 送(sònɡ) 客(kè) 往(wǎnɡ) 桂(ɡuì) 阳(yánɡ) 》 唐(tánɡ) 戴(dài) 叔(shū) 伦(lún) 沧(cānɡ) 浪(lànɡ) 渡(dù) 头(tóu) 柳(liǔ) 花(huā) 发(fā), 断(duàn) 续(xù) 因(yīn) 风(fēnɡ) 飞(fēi) 不(bù) 绝(jué)。 摇(yáo) 烟(yān) 拂(fú) 水(shuǐ) 积(jī) 翠(cuì) 间(jiān) , 缀(zhuì) 雪(xuě) 含(hán) 霜(shuānɡ) 谁(shuí) 忍(rěn) 攀(pān)。 夹(jiá) 岸(àn) 纷(fēn) 纷(fēn) 送(sònɡ) 君(jūn) 去(qù) , 鸣(mínɡ) 棹(zhào) 孤(ɡū) 寻(xún) 到(dào) 何(hé) 处(chù)。 移(yí) 家(jiā) 深(shēn) 入(rù) 桂(ɡuì) 水(shuǐ) 源(yuán) , 种(zhònɡ) 柳(liǔ) 新(xīn) 成(chénɡ) 花(huā) 更(ɡènɡ) 繁(fán)。 定(dìnɡ) 知(zhī) 别(bié) 后(hòu) 消(xiāo) 散(sàn) 尽(jìn) , 却(què) 忆(yì) 今(jīn) 朝(zhāo) 伤(shānɡ) 旅(lǚ) 魂(hún)。