Vol131.第一奇书话金瓶【第四话】愚人李瓶儿.1983毁三观

Vol131.第一奇书话金瓶【第四话】愚人李瓶儿.1983毁三观

2021-11-13    89'43''

主播: 1983毁三观

40894 328

介绍:
寂静兰房枕席凉,芙蓉佳人意何长。 方才枕上浇红烛,忽又偷来火隔墙。 东门竹山非良伴,偏依西门做强梁。 三九瓶罄身先死,子虚乌有小儿郎。