ᨤᩱ᩵ᨸᩮ᩠ᨶᨩᩪᩢᩁᩢ᩠ᨠᨶᩣ᩠ᨦ 想成为你的恋人 艾温罕

ᨤᩱ᩵ᨸᩮ᩠ᨶᨩᩪᩢᩁᩢ᩠ᨠᨶᩣ᩠ᨦ 想成为你的恋人 艾温罕

2021-01-05    04'43''

主播: 原唱新歌傣族音乐基地

51596 645

介绍:
原创新歌丨ᨤᩱ᩵ᨸᩮ᩠ᨶᨩᩪᩢᩁᩢ᩠ᨠᨶᩣ᩠ᨦ 想成为你的恋人 艾温罕 原创 仔傣洛 西双版纳原创音乐基地 2019-07-09 ᨤᩱ᩵ᨸᩮ᩠ᨶᨩᩪᩢᩁᩢ᩠ᨠᨶᩣ᩠ᨦ 想成为你的恋人 ᨲᩯᩢ᩠ᨾᨣᩴᩣ:ᩋᩢᩣ᩠ᨿᩋᩩ᩵ᩁᨤᩴᩣ 作词:艾温罕 ᨡᩢ᩠ᨷᩁ᩠ᩋᩢᨦ:ᩋᩢᩣ᩠ᨿᩋᩩ᩵ᩁᨤᩴᩣ 演唱:艾温罕 ᩁᩢ᩠ᨠᩀ᩵ᩪᨶᩱᨧᩱᨲᩫ᩠ᩅᨻᩦ᩵ᨷᩢᨩ᩵ᩣ᩠ᨦᨷ᩠ᩋᨠᨶ᩠ᩋᩢᨦ ᩈᩮᩨ᩠᩵ᨦᩀ᩵ᩪᨶᩱᩉᩫ᩠ᩅᨧᩱᨡ᩠ᩋᨦᨩᩣ᩠ᨿᨣᩢᨯᩱᩢᩉᩖᩣ᩠ᨿᩅᩢ᩠ᨶ ᨤᩱ᩵ᨷ᩠ᩋᨠᨠᩖ᩵ᩣ᩠ᩅᨡᩣ᩠ᨶᨲᩳ᩵ᩋᩯ ᨠᩫ᩠ᩅᨶ᩠ᩋᩢᨦᨷᩢᨻᩨ᩠ᨦᨾᩢ᩠ᨠᨧᩱᩋᩢᩣ᩠ᨿᨻᩦ᩵ ᩅᩮᩃᩣᨸ᩠ᩋᨯᩡᨶᩱᩅᩢ᩠ᨶᨶᩦᩢ ᨻᩦ᩵ᨧᩱᨲᩥ᩠ᨯᨶ᩠ᩋᩢᨦᨶᩣ᩠ᨦ ᩀᩥ᩠ᨷᩐᩢᩣᨾᩨᨳᩨᨾᩣᨲᩮ᩠ᨠᩡᩅ᩠ᩅ᩠ᨿ᩵ᩩᩈᩥ᩠᩵ᨶᩉᩣᨶᩣ᩠ᨦ ᨤᩱ᩵ᩋᩪᩢᨸᩣ᩠ᨠᩌᩳ᩵ᨶ᩠ᩋᩢᨦ ᨤᩨ᩠ᨶᨠᩫ᩠ᩅᨣᩤ᩵ᨶ᩠ᩋᩢᨦᨣᩫ᩠ᨶᨦᩣ᩠ᨾᨾᩦᨩᩪᩢᩀ᩵ᩪᩅᩱᩢᩋ᩠ᩋᩁ ᨩ᩵ᩪᩅᩮᩃᩣᨣᩢᨯᩱᩢᨣᩧ᩠ᨯᨺᩢ᩠ᨶ ᨿ᩠ᩋᩢᩁᨻᩮᩨ᩠᩵ᩋᨻᩦ᩵ᨷᩢᨣᩮᩨ᩠ᨿᩁᩢ᩠ᨠᨹᩱᩉᩮ᩠ᨾᩨᩁᨶ᩠ᩋᩢᨦ ᨷᩢᨩ᩵ᩣ᩠ᨦᨷ᩠ᩋᨠᩉᩨᩢᨶ᩠ᩋᩢᨦᨯᩱᩢᩁᩪᩢᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨶᩱ ᩅᩤ᩵ᩋᩢᩣ᩠ᨿᨻᩦ᩵ᨾᩢ᩠ᨠᩋᩯ ᨶᩣ᩠ᨦᩉᩮᩨ᩠ᨿ ᨴ᩠ᩋᨦᨸᩱᨴᩤ᩠ᨦᨯᩱᩉᩢ᩠ᨶᨻᩮᩨ᩠᩵ᨶᨸᩮ᩠ᨶᨣᩪ᩵ᨠᩢ᩠ᨶ ᩋᩯ᩠᩵ᩅᩉᩮᩖᩢᩁᨩ᩠ᩋᨾᨠᩢ᩠ᨶᩀ᩵ᩪᩈᩢ᩠ᨦᨾᩣᨾ᩠ᩅ᩵ᩁᨿᩮᩨ᩠ᨾᨧᩱ ᨻᩦ᩵ᨯᩦᩌᩮᨯᩈᩨᩉᩨᩢᨶ᩠ᩋᩢᨦᨯᩱᩢᩁᩢᩪᩉᩢ᩠ᨶᨧᩱᩓᩢᨾᩢ᩠ᨠᨧᩱᩋᩢᩣ᩠ᨿ ᩋᩢᩣ᩠ᨿᨷᩤ᩠᩵ᩅᨣᩫ᩠ᨶᨶᩦᩢ ᨤᩱ᩵ᨸᩮ᩠ᨶᨩᩪᩢᩁᩢ᩠ᨠᨡ᩠ᩋᨦᨶᩣ᩠ᨦ ᩀ᩵ᩣᨸᩱᨩᩢ᩠ᨦᨠᩢ᩠ᨶ ᩉᩨᩢᨻᩦ᩵ᩁᩢ᩠ᨠᨶ᩠ᩋᩢᨦᨯᩱᩢᩌ᩵ᩣ ᩈᨬ᩠ᨬᩣᩅᩱᩢᨻᩦ᩵ᨷᩢᨠᩫ᩠ᩅᩈᩢ᩠ᨦ ᨻᩮᩨ᩠᩵ᩋᩁᩢ᩠ᨠᨶ᩠ᩋᩢᨦᨣᩫ᩠ᨶᨯ᩠ᨿᩴ ᩉᩨᩢᨸᩱᨸᩮ᩠ᨶᨡᩮᩨ᩠ᨿᨣᩢᨯᩱᩢ